test pattern hero. Installing @gatofelizmedia piece (at Vicki Myhren Gallery)


September 21, 2016