It’s up @gatofelizmedia (at Vicki Myhren Gallery)


September 21, 2016